16 december 2016

“Activering van personen met een handicap op de arbeidsmarkt is een sociale en economische noodzaak”

 

CD&V-parlementslid Grouwels in de bres voor mensen met arbeidshandicap

 

"De activering van personen met een handicap op onze arbeidsmarkt is een sociale en economische noodzaak in een welvarend land als het onze." Dat is de stellige overtuiging van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels parlementslid en senator. Ze werkte daarom recent mee aan een aantal initiatieven die moeten zorgen voor extra tewerkstellingskansen voor personen met een handicap. In de Senaat schreef Brigitte Grouwels samen met Sabine de Bethune aan een resolutievoorstel ter zake. In het Brussels parlement heeft Brigitte Grouwels mee haar schouders gezet onder een voorstel van ordonnantie dat lokale Brusselse besturen verplicht om personen met een arbeidshandicap aan te werven.  Andere wetgevende initiatieven zijn eveneens in de maak.


De groep ‘personen met een arbeidshandicap’ moet breed worden opgevat. Het gaat bijvoorbeeld ook om  chronische zieke mensen of om werknemers met een burn-out. Geschat wordt dat 1 op 8 landgenoten tot deze doelgroep behoort.

De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bedraagt in ons land slechts 40,7 procent. België scoort daarmee merkelijk slechter dan het Europees gemiddelde van 47,3 procent. Deze score is problematisch omwille van diverse redenen, verklaart Brigitte Grouwels. "Dit is een discriminatie ten aanzien van personen met een arbeidshandicap. Maar ook voor de samenleving als geheel betekent dit een verlies aan talent."

Het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot de rechten van personen met een handicap (VRPH) heeft in ons land gelukkig al gezorgd voor een eerste bewustmakingsproces. Het verdrag werd door België geratificeerd in 2009, en legde de basis voor een aantal positieve acties.

Toch is er meer nodig, zo beseft Brigitte Grouwels. Daarom zette ze zowel in de Senaat als in het Brussels parlement mee haar schouders onder initiatieven om personen met een handicap beter te integreren op de arbeidsmarkt.

Resolutievoorstel Senaat

Samen met collega-senator Sabine de Bethune diende Brigitte Grouwels onlangs in de Senaat een voorstel van resolutie in voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt.

Dit voorstel van resolutie bevat een oproep aan alle regeringen in ons land om:

- het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) daadwerkelijk toe te passen.

- een geïntegreerd interministerieel plan uit te werken, waarbij alle deelstaten en het federale niveau betrokken zijn.. In dit plan moeten alle aspecten geregeld worden die van belang zijn voor de tewerkstellingskansen van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt.

- als overheid een voorbeeldrol op te nemen. De overheid moet zich gedragen als een werkgever waarbij iedereen kansen krijgt. De bestaande streefcijfers/quota moeten juridisch afdwingbaar worden gemaakt, gekoppeld aan een sanctie

- de private sector te responsabiliseren. Dit kan onder meer door een centraal aanspreekpunt op te richten waar werkgevers terecht kunnen voor alle vragen over de tewerkstelling van personen met een handicap.

- de overheid, sociale partners, iedereen dient te streven naar een nieuwe werkcultuur, waarbij een nieuwe kijk op arbeid ontwikkeld wordt. Waarden als menselijkheid en inclusie moeten op onze arbeidsmarkt minstens even sterk doorwegen als productiviteit. In het personeelsbeleid van ondernemingen moet meer aandacht gaan naar ‘team-denken’, in aanvulling op het ‘competentie-denken’.

- de integratie van personen met een handicap of  chronische ziektes  moet eveneens een prioriteit worden tijdens het sociaal overleg op alle niveaus.

Brusselse ordonnantie

Ook in de commissie binnenlandse zaken van het Brussels parlement werd zopas een voorstel van ordonnantie goedgekeurd over de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen. Momenteel zijn er nog zeer weinig mensen met een beperking tewerkgesteld in de lokale besturen. De regelgeving hierover dateerde nog hoofdzakelijk uit de jaren '70 en was volledig achterhaald.

Brigitte Grouwels zette daarom haar schouders onder een initiatief om de bestaande regelgeving te actualiseren. Er werd een ordonnantie gestemd waarin de verplichting staat om minstens 1 persoon met een handicap halftijds in dienst te nemen per schijf van 20 voltijdse equivalenten. De lokale besturen kunnen aan deze verplichting deels voldoen door werkzaamheden, leveringen en dienstovereenkomsten te sluiten met zogenaamde maatwerkbedrijven (de nieuwe naam voor beschutte werkplaatsen). 

Bedoeling is om een gelijkaardige regeling als voor de lokale besturen uit te werken voor de overige Brusselse administraties. Brigitte Grouwels zal zich, in overleg met de overige meerderheidspartijen, ook hier voor inzetten.

 

Brigitte Grouwels: "Wat betreft de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap behoort ons land tot de slechtste leerlingen van de Europese klas. Daarbij komt nog mijn eigen confrontatie met de frustratie en de hopeloosheid van personen met een arbeidshandicap die er als mens gewoon bij willen horen.  Dit alles heeft me aangezet om initiatieven te nemen om te komen tot een meer inclusieve samenleving."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter