21 februari 2014

Het Maison BILOBA-huis : 15 toekomstige sociale woningen voor senioren in Schaarbeek

 

Het Maison BILOBA-huis, een project dat het resultaat is van een enthousiaste samenwerking tussen een privéspeler en meerdere overheden, neemt concrete vorm aan. De werf van 15 sociale woningen voor kwetsbare ouderen uit de Brabantwijk te Schaarbeek, waaraan ook  een gemeenschappelijke leefruimte en een dagopvangcentrum is verbonden voor buurtbewoners,  is van start gegaan. De ingebruikname van het Maison BILOBA-huis is voorzien voor begin 2015.

Op vrijdag 21 februari 2014 hebben de Staatssecretaris voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Christos DOULKERIDIS, de Voorzitter van de cvba so E.MM.A Bernard VERCRUYSSE, met de medewerking van Brigitte GROUWELS, Brussels Minister van de Vlaamse Gemeenschapscommissie belast met Welzijn en Brussels Minister belast met Bijstand aan personen ; Evelyne HUYTEBROECK, Brussels Minister belast met Bijstand aan personen ; Rachid MADRANE, Brussels Minister belast met Sociale Actie, Pascal SMET, Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel ; Thomas RYCKALTS en Fabrice CUMPS,  Voorzitter en Ondervoorzitter van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en Seydi SAG, Voorzitter van de Schaarbeekse Haard,  de eerste steen gelegd van het Maison BILOBA-huis te Schaarbeek dat 15 energiezuinige sociale woningen voor ouderen, een gemeenschappelijke leefruimte en een dagopvangcentrum omvat. Het betreft hier een eerste samenwerking tussen een coöperatieve en de overheid die gerealiseerd werd in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Op 8 september 2011, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring gehecht aan de ontwikkeling van een eerste samenwerking tussen de overheid en de privésector in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

 
De Vennootschap met Sociaal Oogmerk E.MM.A heeft haar gebouw van 1.800 m² in de Plantenstraat  118-120 in de Brabantwijk te Schaarbeek ter beschikking gesteld van het Gewest. Het geheel en het dagontmoetingscentrum waren onaangepast en  vereisten een grondige opknapbeurt.  De renovatiewerkzaamheden en de werkingsmodaliteiten van dit gebouw zijn voor rekening van de gewestelijke instellingen. De Brusselse Huisvestingsmaatschappij (BGHM) werd aangeduid als bouwheer terwijl de  tehuurstelling en het beheer van de woningen worden toevertrouwd aan de Schaarbeekse Haard. Het gebouw aan de straatkant (R+4) wordt gerenoveerd, zodat de dagopvang  op het gelijkvloers kan komen en de gemeenschappelijke leefruimte voor ouderen bestemd voor toekomstige huurders op de eerste verdieping kan komen.  De 3 volgende verdiepingen en de gebouwen binnen de huizenblokken zijn heringericht als woningen.

« In het Brussels Gewest gaan de uitdagingen van de demografische boom hand in hand  met die van de vergrijzing. Onder de demografische druk en de druk van de vastgoedsector worden er aangepaste antwoorden geformuleerd en zien nieuwe woonvormen het licht. Dit project is bijzonder vernieuwend omdat het de ontwikkeling van nieuwe woonvormen mogelijk maakt in de stad door een ouder wordende bevolking woonomstandigheden aan te bieden die zo goed mogelijk aangepast zijn aan hun noden. Momenteel is bijna 15% van de Brusselaars ouder dan 65 jaar en deze bevolkingsgroep vertegenwoordigt 43% van de huurders van een sociale woning. Het feit dat verschillende spelers in het veld zich verenigen om publieke woningen te creëren is een ander positief aspect van dit type samenwerking, aldus Christos Doulkeridis die sedert zijn aanstelling prat gaat op een diversifiëring van het woningaanbod voor kwetsbare personen.

«Ik geloof rotsvast in de slaagkansen van dit project”, aldus VGC-collegelid van Welzijn Brigitte Grouwels. “Het is een project met een meervoudige opdracht : het wil zowel een zorgzame leefomgeving creëren voor de bewoners als een grote openheid tonen ten opzichte van de buurt. Daarom hecht ik zo’n groot belang aan de participatie van Nederlandstalige organisaties als EVA vzw en Aksent vzw. Hun deelname staat immers garant voor het aantrekken van een Nederlandstalig doelpubliek voor het Biloba Huis»,legde Brigitte Grouwels uit.

« Het project van de vzw Maison Biloba Huis sluit helemaal aan bij mijn prioriteiten: er zullen vijftien individuele sociale woningen en een ontmoetingsplaats voor de bewoners van het toekomstige gebouw worden gerealiseerd, en er komt een dagopvang die open staat voor de buurt. Bovendien biedt de vzw een alternatief voor de klassieke residentiële voorzieningen (rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen) door de rol van de mantelzorgers te versterken en door bejaarde personen uit hun isolement te halen, dat alles in het kader van een oriëntatie op de wijk», legde Evelyne Huytebroeck uit.

« Ik wil de initiatiefnemers van Biloba van harte bedanken voor hun koppige volharding. Zij waren er van meet af aan van overtuigd dat een project als dit niet in de vakjes van het Gemeenschapsdenken paste, maar alleen in het vakje van het gemeenschappelijk doen. En ze hebben een indrukwekkend aantal overheden en overheidsinstellingen daar ook van weten te overtuigen. Zo werd het een project waarvoor niet alleen iedereen bevoegd was, maar waarvoor ook iedereen zich verantwoordelijk getoond heeft. Vlaanderen investeert hier niet in woningen, maar in een polyvalente ontmoetingsruimte. Omdat diversiteit zonder uitwisseling van verhalen leidt tot conflicten. Omdat zorg voor ouderen los van de buurt leidt tot eenzaamheid. Eigenlijk moet elk woonproject in Brussel oog hebben voor de ontmoeting tussen bewoners, en daar ook ruimte voor creëren. Ontmoetingen tussen de bewoners van die woningen en de bewoners van de omgeving. Vlaanderen investeert hier, op micro-niveau, in een stukje Brusselse gemeenschapsvorming», legde Pascal Smet uit.

Volgens E.MM.A, Vennootschap met Sociaal Oogmerk, wordt dit initiatief ontwikkeld in een participatieve dynamiek van de bewoners, waarbij men bejaarde wijkbewoners die in het huis gaan wonen, maar ook ouderen en hun omgeving die in de wijk wonen wil ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te wonen.

Financiële en technische aspecten :

 

De appartementen (926m²) :

 

14 appartementen x 1 kamer*

1 appartement x 2 kamers

(8 woningen zullen toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit)

De gemeenschappelijke infrastructuur voor de woningen (178m²) :

Omvat een gemeenschappelijke ruimte voor de huurders, een bezinningsruimte, het onthaal, een gemeenschappelijk washok, een ziekenzaal/conciërgewoning en een gemeenschappelijke keuken

Het dagontmoetingscentrum (200 m²) :

Een ontmoetingszaal, vergaderzaal en lokalen voor het personeel

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op iets meer dan 3 miljoen euro. Het betreft een renovatie overeenkomstig de “lage energiestandaard”. De renovatiewerken worden als volgt verdeeld onder de verschillende partners:

 

Infrastructuur (renovatie gebouw)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Chr. DOULKERIDIS, Staatssecretaris voor Huisvesting – renovatie van de woningen

2.422.000 €

Vlaams Gewest

P. SMET, Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel – renovatie van de gemeenschappelijke ruimten

149.000 €

Vlaamse Gemeenschap

B. GROUWELS, Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor Welzijn en Zorg – renovatie van de gemeenschappelijke ruimten

200.000 €

Nationale Loterij - renovatie van de gemeenschappelijke ruimten

75.000 €

                                                                                       

Wat de werking van het project betreft, wordt deze als volgt verdeeld

 

Werking (2011)

COCOF (College van de Franse Gemeenschapscommissie)

E. KIR, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie belast met de Sociale Actie 

51.000 €

COCOM (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van 15 december 2011 tot 14 december 2012)

E. HUYTEBROECK en B. GROUWELS, Leden van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen

16.000 €

   

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter