19 februari 2014

Minister Brigitte Grouwels stelt Wiki'hood voor

 

 

Brussels minister Brigitte Grouwels  (CD&V) heeft deze middag ‘Wiki’Hood’ voorgesteld. ‘Wiki’Hood’ staat voor een beleidsvisie op Brussel waarbij de 100 Brusselse wijken centraal staan. Via een actieve participatie aan de eigen wijk worden de Brusselaars via het Wiki’Hood-wijkmodel nog meer verbonden met hun stad. Dit wijkgerichte bestuursmodel is complementair aan de huidige bestuursniveaus (Gewest, Gemeenschappen en gemeenten). Via een actieve wijkwerking krijgen de huidige bestuursniveaus namelijk een nieuwe kijk op de vele uitdagingen op het terrein. “Vanuit hun wijk moeten Brusselaars zich hun stad toeëigenen”, stelt de minister. Brigitte Grouwels paste het Wiki’Hood-model concreet toe op de Bockstael-wijk.

‘Wiki’ komt uit het Hawaïaans ‘wiki wiki’ en betekent ‘snel,  beweeglijk en gastvrij’. ‘Hood’ is dan weer de afkorting van neighbourhood, het Engels voor ‘wijk’.

“Het is aan de wijken dat we een nieuwe invulling moeten geven”, stelt de minister. “Verbondenheid, participatie en levenskwaliteit: voor een grootstad als Brussel wordt dit de grote uitdaging van de toekomst. Vaak leven inwoners geïsoleerd ten opzichte van elkaar en is er weinig interesse in de eigen woonwijk, omdat mensen  er zich niet verbonden mee voelen. Gevolg : mensen ontvluchten onze hoofdstad op zoek naar meer geborgenheid elders. Via een wijkgericht bestuursmodel als Wiki’hood moeten we deze tendens doorbreken.”

Nieuwe impulsen

Vandaag is Brussel vooral gestructureerd rond 3 bestuursniveaus: het gewest, de gemeenschappen en de gemeenten.

In het Wiki’hood-wijkmodel worden de wijken geactiveerd in het beleid. Volgens een telling van het GPDO (Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) telt onze hoofdstad 100 wijken.

Deze 100 wijken moeten nieuwe impulsen geven aan de invulling van de openbare ruimte, netheid en veiligheid, het sociaal leven, enzovoort. Via 100 wijkwerkingen moeten de huidige bestuursniveaus een nieuwe kijk krijgen op de uitdagingen op het terrein.

Voor alle duidelijkheid : de bestaande beleidsniveaus (Gewest, Gemeenschappen en gemeenten) blijven behouden. De 19 gemeenten hebben zelfs een belangrijke faciliterende rol voor  de verschillende wijkwerkingen op hun grondgebied. Ook het gewestelijk beleid blijft belangrijk:  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet immers zorgen voor de verbindingen tussen de wijken.

Wijkadviesraden

Een belangrijke maatregel is de oprichting van wijkadviesraden in elke wijk.

Een wijkadviesraad moet zijn zeg kunnen hebben in tal van zaken, zoals :

- een plein heraanleggen;

- een kunstwerk integreren in de openbare ruimte;

- publieke BBQ-stellen in de publieke ruimten voor meer gezelligheid op straat;

- een hondentoilet inlassen;

- campagnes organiseren ten voordele van de openbare netheid;

- lenteschoonmaken;

- een wijkfeest;

- samenwerking aangaan met jongeren uit de buurt om toezicht te houden in een metrostation.

“Elke wijkadviesraad zou over een budget moeten beschikken om daadwerkelijk zaken te realiseren", aldus de minister. "Ik denk bijvoorbeeld aan 10 euro jaarbudget per inwoner van de wijk."

Bockstaelwijk

Minister Grouwels paste het Wiki’Hood-model toe op de Bockstaelwijk. Deze wijk telt zo’n 25.000 inwoners. De Bockstaelwijk hinkt achterop op socio-economisch vlak, groenvoorzieningen en op het vlak van voorzieningen voor senioren en kinderen. 

De minister maakte daarom een doorlichting van de Bockstaelwijk op basis van de vele voorhanden zijnde statistische gegevens over alle Brusselse wijken, zoals de Wijkindicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor de inwoners te garanderen, dienen in de Brusselse wijken volgende zaken aanwezig te zijn:

-    Tewerkstellingskansen

-    Kinderopvang

-    Onderwijs

-    Parkeerplaatsen

-    Openbare ruimte

-    Groene ruimten

-    Openbare netheid

Al deze zaken zijn telkens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden.

Aandachtspunten Bockstaelwijk

Als we bovenvermelde criteria toepassen op de Bockstaelwijk, komen we tot een aantal aandachtspunten voor de wijk:

- Meer ontmoetingsruimtes zijn nodig : extra speelpleinen, groenruimten langs sporen, het opwaarderen van pleinen (zoals het Roodhuisplein, Onze-Lieve-Vrouwplein, enzovoort)

-  De Bockstaelwijk heeft nieuwe economische impulsen nodig. Concrete voorstellen zijn: het versterken van de handelskern, het stimuleren van de horeca, het realiseren van economische activiteiten die een antwoord bieden op vragen van bewoners, de realisatie van een fietsherstelatelier of wassalon met bar, verhuur elektrische wagentjes voor korte afstanden, Bockstaelwijk als growing business district voor jonge ondernemers, enzovoort.

-  Een sociale wijk voor jong en minder jong. Zijn hiervoor nodig: een wijkhuis voor de Bockstaelwijk, uitbouw kinderopvang in de Tivoliwijk, intergenerationele projecten opzetten, enzovoort.

- Een betrokken wijk, zoals de uitbouw van een wijkadviesraad.

“Brussel moet een stad op mensenmaat worden”, stelt minister Grouwels. “Wiki’hood maakt het mogelijk dat iedereen zijn steentje kan bijdragen. Dit Wiki’Hood-model past volledig in de christendemocratische visie: vertrouwen geven aan mensen, waardoor ze samen voor een project gaan. Meer dan ooit is CD&V ook een stadspartij.”

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter