7 mei 2013

Officiële ondertekening nieuw beheerscontract van de haven van Brussel

 

Vandaag, dinsdag 7 mei 2013, hebben Benoit Hellings, voorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel, Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, Alfons Moens, dd. directeur-generaal en Philippe Matthis, dd. adjunct-directeur-generaal, officieel het nieuw beheerscontract van de Haven van Brussel 2013-2018 ondertekend.

Dit beheerscontract is het vierde sinds de oprichting in 1993 van de vennootschap Haven van Brussel en bevestigt de centrale plaats die de Haven van Brussel in de Brusselse economie inneemt, net als haar essentiële rol in de duurzame bevoorrading van het gewest. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering verbindt er zich toe de Haven van Brussel te steunen in de inspanningen die ze levert inzake ontwikkeling, meer bepaald via een gewestelijke dotatie van zowat 86 miljoen euro voor de tijdsduur van het beheerscontract.

Dit document bekrachtigt de opdrachten van dienstbetoon die de Haven van Brussel levert op vraag van het Gewest: baggerwerken, onderhoud van de waterweg en de kademuren, werking van de beweegbare bruggen en de sluizen. De Haven van Brussel krijgt ook de functie toevertrouwd van logistieke facilitator in de stedelijke distributie.

In het kader van deze bemiddelende rol in de logistiek en van actor in de stedelijke distributie, streeft de Haven van Brussel naar verschillende doelstellingen:

-voortzetting van de ontwikkeling van de waterweg en versterking van de modal shift van het baanverkeer naar de waterweg en de spoorweg,
-bijdrage tot de ontwikkeling van een gewestelijk netwerk van stedelijke distributie in het kader van het Strategisch Plan voor Goederenvervoer,
 -ontwikkeling van groeperingactiviteiten van goederen over het wegverkeer om zo de efficiëntie van het transport over de wegen te verbeteren.

Concrete acties.

Deze logistieke rol die de Haven van Brussel vervult, resulteert onder meer in volgende concrete acties voor de komende vijf jaar.

-Optimalisering en verdere ontwikkeling van het TIR-centrum (het project betreffende het terrein aanpalend aan het TIR-centrum): naast de bouw van een pakhuis van de nieuwste generatie vlakbij het huidige TIR-centrum, zal de Haven van Brussel, in samenspraak met de GOMB, ook nog een zone van 30.600m² aanleggen voor de stadsbedrijven. Dit project zou operationeel
moeten zijn tegen 2017 en zou 600 jobs moeten opleveren. Bijzondere aandacht gaat naar een optimale integratie van de inrichtingen terwijl ook de huidige gebouwen nog voort gerenoveerd zullen worden.

-In partnerschap met Mobiel Brussel zal de Haven van Brussel het pilootproject lanceren van een stadsdistributiecentrum in het TIR-centrum: er wordt een pilootproject opgezet voor een platform voor duurzame stadsdistributie (“LAMILO” – Last Mile Logistics) en dat gebeurt met de steun van de Europese Unie. In dit platform worden elektronische of niet-vervuilende bestelwagens ter beschikking van de klanten van het TIR-centrum gesteld. De bedrijven van de naburige of nabije terreinen (Thurn & Tassis, Byrrh of Greenfield) kunnen ook partner worden in dit duurzaam logistiek platform.

-Overeenkomstig het project van Strategisch Plan voor het Goederentransport, bekijkt de Haven ook de mogelijkheid om een netwerk van opslagpunten op te zetten, bestemd voor de stedelijke distributie langsheen het kanaal waarbij innoverende concepten zoals van het type “zelf-lossende boten” ingevoerd kunnen worden. Bedoelde overslagpunten zullen een beperkte ruimte delen met andere stedelijke functies langs de waterweg: parkeerplaatsen, groene en recreatieve plekken, wandelpaden, enzovoort. Ze worden gebruikt voor punctuele operaties gericht op de bevoorrading van de handelswijken in de omtrek, alsook voor de bevoorrading van vlakbij gelegen bouwwerven of voor de levering van pakjes. Dit project zou operationeel moeten zijn tegen de lente 2015.

-Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet er alles aan zodat de Haven van Brussel 54,5 ha bijkomende terreinen kan verwerven op de site Schaarbeek-Vorming om er een trimodaal (water-spoor-weg) economische en logistieke trekpleister uit te bouwen. Door de bestemming van deze site kunnen ook de Vroegmarkt en het Europees Centrum voor Fruit en Groenten verhuizen en kan er een centrum opgetrokken worden voor stadsdistributie en een parkeerplaats voor vrachtwagens, overeenkomstig het Strategisch Plan voor het Goederentransport.

-Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de Haven van Brussel bij de aankoop van 6,5 ha op de rechteroever die nog geen eigendom is van de Haven, te weten de bouw van een “Ro-Ro” platform (“Roll-On-Roll-Off”). Deze toerusting is bestemd voor het transport van tweedehandswagens naar de haven van Antwerpen. Door deze terminal te bouwen verkrijgen de bevoegde overheden de mogelijkheid bijkomende huisvesting te voorzien op de plaats waar deze economische activiteit vandaag plaatsvindt. Het is de bedoeling dat dit project afgerond wordt tegen het einde van 2017.

-Om, in aansluiting met het Strategisch Plan voor het Goederentransport, de activiteiten van de containerterminal verder te kunnen ontplooien, zorgt de Haven van Brussel er ook voor dat de vaste lijnen voor containertransport
gehandhaafd en versterkt worden en verleent ze daarvoor aan de bedrijven die gebruik maken van deze dienst, een gewestelijke, federale en/of Europese steun voor modal shift (van het wegverkeer naar de waterweg). Bedrijven die gebruik maken van de waterweg kunnen op deze wijze blijven genieten van de gewestelijke dotatie ten belope van 17,5 euro per container.

-Ook het beleid van stedelijke integratie wordt voortgezet met meer in het bijzonder de bouw van een passagiersterminal: dat gebeurt in samenspraak met het Gewest en de Stad Brussel, te Neder-over-Heembeek, op de linkeroever van de voorhaven, ter hoogte van de Meudon paviljoenen. Concreet gezien betreft het een ponton van 240 meter lang, de heraanleg van de wegenis, de renovatie van de Meudon-paviljoenen, de aanleg van een parkeerplaats. De doelstelling van dit project is de diversificatie van de havenactiviteiten en tegemoetkomen aan de vraag van de cruisebootoperatoren. Met deze terminal kan de positie van de haven ook versterkt worden in de sector van het vaartoerisme. Onder voorbehoud van het verstrekken van de nodige vergunningen binnen de voorziene termijnen, mikt de Haven van Brussel op de zomer 2015 om dit project verwezenlijkt te zien.

Benoit Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel heeft tijdens deze persconferentie onder meer het volgende verklaard: “Dit beheerscontract bereidt de toekomst van de Haven van Brussel voor. Ook aan de periode na de einddatum in 2018 wordt nu al volop aandacht besteed in dit beheerscontract. Dit document houdt dus een verbintenis op lange termijn van het Gewest in, en tegelijk een stabiliteitswaarborg voor onze instelling. Dankzij het vertrouwen dat het Gewest ons via dit document schenkt, kunnen wij ons ook ten volle verbinden om de talrijke uitdagingen die ons voor de komende jaren te wachten staan, aan te pakken en ons te engageren in de ambitieuze projecten die ons ter harte liggen.”

Minister Brigitte Grouwels van haar kant verklaarde: “Met dit beheerscontract zetten we de bevoorradingsfunctie van de Haven van Brussel nadrukkelijk in de verf. Een stad als Brussel moet immers constant bevoorraad worden, wat een onophoudelijke stroom van goederen met zich meebrengt. De stad bevoorraden via de waterweg is een uiterst duurzame wijze van transport. De haven houdt vrachtwagens van de weg. Een studie heeft uitgewezen dat er dankzij de haven van Brussel dagelijks ongeveer 2.000 vrachtwagens minder rondrijden in Brussel. Dat komt ook de leefbaarheid van de stad ten goede. Want minder vrachtwagens betekenen ook minder files, minder geluids- en geurhinder en minder ongevallen.
 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter