Bijstand aan personen

Behoeften van Brusselse senioren 21 maart 2012

 
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voert momenteel een grootscheepse studie naar de behoeften van Brusselse senioren op het vlak van huisvesting en diensten. Deze studie komt er op vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Vlaamse Overheid en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof). Concreet heeft de studie betrekking op de behoeften aan structuren voor het thuis opvangen en huisvesten van senioren. Denk maar aan de noden op het vlak van rusthuizen, diensten van thuiszorg en dagopvang. Deze gezamenlijke opdracht is wat mij betreft een voorbeeld van goede samenwerking tussen meerdere regeringen in het belang van de Brusselse senioren. Als GGC-Collegelid bevoegd voor Bijstand aan Personen kijk ik dan ook uit naar de bevindingen van deze studie, die in september bekend zullen zijn. De resultaten zijn immers richtinggevend voor het verdere beleid op het vlak van seniorenvoorzieningen in Brussel.   Lees meer
 
 

1.000 MIVB-vervoerstickets voor Brusselse daklozen 8 december 2011

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, heeft zopas op haar kabinet zo'n 1.000-tal MIVB-vervoerstickets voor het openbaar vervoer overhandigd aan Samu Social-directrice Pascale Peraïta. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stelt deze tickets gratis ter beschikking voor de Brusselse Winteropvang. Samu Social, de organisatie die deze Winteropvang coördineert, zal deze tickets verder verspreiden onder de daklozen. Deze vervoersbewijzen moeten ervoor zorgen dat Brusselse daklozen makkelijker hun weg vinden van en naar de opvangcentra in de Koningsstraat en het Vestje. Lees meer
 
 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beschikt voortaan over eigen virtuele toegangspoort 19 oktober 2011

 
www.ggc.irisnet.be is sinds vandaag het nieuwe online visitekaartje van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De GGC-collegeleden bevoegd voor Ambtenarenzaken, Brigitte Grouwels en Benoît Cerexhe, hebben vanmiddag deze nieuwe website officieel voorgesteld aan het grote publiek. De website moet helpen om de visibiliteit van de GGC bij het grote publiek te vergroten. Zeker nu de GGC er binnenkort de belangrijke bevoegdheid over kinderbijslag en gezondheid bij krijgt. Naast gedetailleerde informatie over de structuur en werking van de GGC bevat de nieuwe website ook de adressen en contactgegevens van alle erkende tweetalige instanties uit de gezondheids- en welzijnssector, zoals ziekenhuizen, rusthuizen, verstrekkers van thuisverpleging, enzovoort. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels steekt de vrijwilligers een hart onder de riem op de zesde Alzheimer Café Day 21 september 2011

 
Minister Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor Bijstand aan personen (GGC), heeft deelgenomen aan de zesde Alzheimer Café Day op 21 september en de vele vrijwilligers in de sector eens extra in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun inzet. De organisatie van deze dag is zowel voor vrijwilligers als voor de patiënten en hun naasten een hart onder de riem. Niet alleen om praktische redenen maar misschien vooral voor de erkenning die de ziekte krijgt. Rond de ziekte van Alzheimer hangt immers nog al te vaak een taboe.     Lees meer
 
 

Officiële eerste steenlegging centrum voor adolescenten met handicap in Etterbeek 20 september 2011

 
Op 20 september legden ministers Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, Brusselse ministers bevoegd voor Bijstand aan personen (GGC), officieel de eerste steen voor een project dat een structurele oplossing zal bieden aan mentaal gehandicapte adolescenten en hun ouders. Symbolisch werden de funderingen gelegd voor een nieuw opvangcentrum in Etterbeek. Het centrum dat in Etterbeek zal opgestart worden, heeft een capaciteit van 40 plaatsen voor mentaal gehandicapte adolescenten met grote onafhankelijkheid, waarvan de helft voorzien is voor dagopvang, de andere helft voor het verblijfscentrum, zijnde de opvang met overnachting.   Lees meer
 
 

Mijn geheugen laat me in de steek: een informatiesalon voor mensen met geheugenstoornissen en hun mantelzorgers 17 juni 2011

 
Op 17 juni 2011 vond voor de eerste keer een informatiesalon "Mijn geheugen laat me in de steek..." plaats in Brussel. Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, Brusselse ministers bevoegd voor Bijstand aan personen (GGC), die dit event hebben bijgewoond, hechten veel belang aan de organisatie van een dergelijk salon, in samenwerking met een platform van professionals. Bestaat er hulp voor mensen met geheugenstoornissen en hun naasten? Op welke manier kan een mantelzorger even ontsnappen aan zijn verantwoordelijkheden om de batterijen op te laden?   Lees meer
 
 

150.000 euro extra voor Brusselse Winteropvang 24 december 2010

 
Op voorstel van de ministers Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-collegelid bevoegd voor de bijstand aan personen, heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (GGC) gisteren beslist om een bijkomend bedrag van 150.000 euro vrij te maken voor de Brusselse winteropvang. Het totale budget van de Winteropvang wordt door deze subsidie verhoogd tot 600.000 euro. Het extra geld is nodig om de voortzetting van de Brusselse Winteropvang te verzekeren. Tot dusver konden immers alle daklozen met een hulpvraag worden opgevangen in de Brusselse Winteropvang. De opvangnoden op het terrein zijn dit jaar zeer groot. Het aantal opvangplaatsen bedraagt op dit moment bijna 500, meer dan het dubbele van vorig jaar. Ook startte de Winteropvang dit jaar vroeger omwille van de barre weersomstandigheden in november. Om de continuïteit van de Winteropvang te verzekeren, was daardoor extra geld nodig. Met de bijkomende subsidie van 150.000 euro is de voortzetting van de Winteropvang gegarandeerd. In de Brusselse Winteropvang zitten zowel de traditionele Brusselse daklozen als mensen zonder papieren (de zogenaamde uitgeprocedeerden). Ook deze laatste groep wordt omwille van humanitaire redenen opgevangen in de Brusselse Winteropvang. Deze mensen zitten eigenlijk in een grijze zone: ze zijn noch asielzoeker, noch traditionele ‘Brusselse’ dakloze. "In de praktijk is het erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen uitgeprocedeerden en ’traditionele’ Brusselse daklozen. Menselijk gezien kunnen we niemand in de kou laten staan, omdat ze niet zouden passen in een of andere categorie. Deze problematiek maakt nogmaals duidelijk dat ook de federale overheid zijn verantwoordelijkheid moet opnemen voor deze mensen zonder papieren", verduidelijken de ministers Grouwels en Huytebroeck. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels mee op stap met Brusselse nachtverzorgers 15 december 2010

 
Minister wil onbekende Nachtzorg meer onder de aandacht brengen Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister en VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, is op 15 december 2010 op pad gegaan met vzw Familiehulp en Landelijke Thuiszorg. Zo heeft ze een bezoekje gebracht aan een hulpbehoevende bejaarde uit Brussel. Met deze actie wil minister Brigitte Grouwels de Brusselse Nachtzorg meer onder de aandacht brengen. Ondanks het grote potentieel van Nachtzorg in Brussel, blijkt Nachtzorg immers amper bekend bij de zorgbehoevende bejaarden. Dit jaar maakten amper 15 cliënten gebruik van Nachtzorg in Brussel, tegenover zo’n 149 in de Vlaamse rand (Halle-Vilvoorde en Tervuren). Het doel van Nachtzorg is om kwetsbare ouderen te ondersteunen en te helpen om langer thuis te kunnen wonen. Op die manier verlicht het ook het werk van de vele mantelzorgers. Een paar nachten rustig kunnen slapen, kan voor hen het verschil maken om de batterijen weer op te laden. Nuttige contactgegevens Weblink: www.nachtzorgvlaamsbrabant.be   Email: brussel@nachtzorgvlaamsbrabant.be   Tel: 02 481 08 92 Lees meer. Lees meer
 
 

De winter staat voor de deur, de asielzoekers en daklozen ook 29 oktober 2010

 
Na de ervaring van vorig jaar met de dramatische en mensonterende omstandigheden met families die – letterlijk – in de kou bleven, probeert Brussels minister en GGC-collegelid bevoegd voor de bijstand aan personen, Brigitte Grouwels, reeds geruime tijd alle actoren en verantwoordelijken samen te brengen om voorbereid te zijn op een nieuwe opvangcrisis in de komende winter. Eerder dit jaar bracht een colloquium de volledige sector samen. Er werden contacten gelegd met de Brusselse OCMW’s en uitgekeken naar leegstaande gebouwen. Maar ook de Federale regering, die per slot van rekening verantwoordelijk is voor het asielbeleid, moet haar verantwoordelijkheid nemen. Daarom overlegde minister Grouwels gisteren met GGC-collegelid Evelyne Huytebroeck en met de bevoegde federale staatssecretaris Philippe Courard. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels stuurt omzendbrief over bedelen in infrastructuur openbaar vervoer 30 september 2010

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft in een ministeriële omzendbrief het bedelen in de infrastructuur van het openbaar vervoer verduidelijkt. Brigitte Grouwels: "Bedelen in de voertuigen en in de betalende zones van de stations blijft verboden. Maar in de niet-betalende zones van de stations wordt het getolereerd, zolang de aanwezige reizigers niet worden gehinderd. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar mogelijk storende gedragingen in de buurt van betaalautomaten, toegangspoortjes, liften en roltrappen." In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 staat dat het verboden is om te bedelen in de infrastructuur van het openbaar vervoer. Maar vooraleer deze bepaling in voege kan treden, zijn er duidelijke richtlijnen nodig over de toepassing van dit verbod. Met haar ministeriële omzendbrief geeft Brussels minister Brigitte Grouwels concreet uitvoering van aan dit besluit van 13 december 2007. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Bijstand aan personen
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter