Openbaar Vervoer

Brusselse Regering keurt onmiddellijke versterking veiligheid op MIVB-net goed 17 februari 2011

 
Op vraag van Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, en Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de ministerraad beslissingen genomen om de veiligheid op het openbaar vervoersnet van de MIVB te verbeteren. Het gaat zowel om maatregelen op korte termijn als om meer structurele maatregelen op lange termijn. De Brusselse Hoofdstedelijk Regering steunt de beslissingen die na de vergadering met de vakbondsafvaardiging genomen werden. Lees meer
 
 

Eerste Brusselse taxi’s rijden rond in de nieuwe kleuren 28 januari 2011

 
Voogdijminister Grouwels organiseert infovergaderingen met sector In aanwezigheid van voogdijminister Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer bevoegd voor het taxibeleid, vonden op 28 januari de eerste informatievergaderingen plaats met de taxisector over de nieuwe visuele identiteit van de Brusselse taxi’s. Bedoeling van de minister is om de hele sector de komende 2 weken via een 14-tal van dergelijke informatievergaderingen verder te informeren. De nieuwe taxikleuren zijn overigens al zichtbaar in het straatbeeld, want momenteel testen al 23 taxivoertuigen de nieuwe identiteit uit. Deze testfase laat toe om de kinderziektes op te sporen, zodat de overgang naar de nieuwe kleuren vanaf 1 maart zo vlot mogelijk kan verlopen. Vervolgens wordt de nieuwe identiteit vanaf 1 september verplicht voor alle Brusselse taxi’s. Op 29 juli 2010 ondertekende minister Brigitte Grouwels samen met alle vertegenwoordigers van de taxisector een historisch sectorakkoord. In dit akkoord kwam de minister met de sector overeen om de zichtbaarheid van de taxi’s in het stadsbeeld te verhogen, en hen een aantrekkelijke eigentijdse look te geven. De nieuwe kleuren laten ook toe om de Brusselse taxi’s beter te identificeren tegenover taxi’s die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opereren zonder vergunning (niet-Brusselse taxi’s en taxipiraten). Lees meer
 
 

Achtmaal meer gebruikers voor Collecto 23 december 2010

 
20 procent meer gebruikers en 10 procent lagere prijs voor hervormd nachtelijk openbaar vervoer in Brussel Op basis van de cijfers van de eerste 6 maanden blijkt de hervorming van het nachtelijk openbaar vervoer (de nachtelijke busdienst Noctis en de nachtelijke collectieve taxidienst Collecto) een schot in de roos. In oktober 2010 maakten meer dan 18.000 mensen gebruik van het Brusselse nachtelijk openbaar vervoer tegenover 15.000 gebruikers in oktober 2009, een stijging van liefst 20 procent. Door de prijsverlaging van Collecto was het aantal gebruikers eind oktober zelfs verachtvoudigd tot 5.661 reizigers per maand tegenover zo’n 700 gebruikers voor de hervorming. Ook het aangepaste Noctis-net kan goede cijfers voorleggen. De 11 resterende lijnen bedienen liefst 90 procent van de oude klanten in plaats van de beoogde 80 procent. Daartegenover staat dat de jaarlijkse totale kostprijs van het nachtelijk openbaar vervoer in Brussel met meer dan 10 procent gedaald is. Minister Brigitte Grouwels: “Brussel beschikt sinds de hervorming over een beter nachtelijk openbaar vervoer tegen een lagere prijs voor zowel de gebruiker als de belastingbetaler.”mwille van de noodzakelijke besparingen, besliste de Brusselse ministerraad in februari van dit jaar om het nachtelijk openbaar vervoer in Brussel (de nachtelijke busdienst Noctis en de nachtelijke collectieve taxidienst Collecto) grondig te hervormen. Lees meer
 
 

Groen licht voor nieuwe tarieven MIVB 22 december 2010

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft de Brusselse ministerraad op 22 december de nieuwe tarieven voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB goedgekeurd. Minister Brigitte Grouwels is tevreden dat de 628.000 houders van een MOBIB-kaart in 2011 niet meer hoeven te betalen voor hun ticket, en slechts lichtjes meer voor de meest courante abonnementsformules. Minister Brigitte Grouwels: "In een context van economische crisis was het mijn politieke wil om de meest populaire tariefformules van de MIVB niet naar boven te herzien. Op basis van de nieuwe tarieven is dit zeker gelukt. Zo bedraagt de globale verhoging van de tarieven in 2011 gemiddeld 2,44 procent. Dit is ruim onder de maximale stijging van de tarieven van 3,3 procent zoals voorzien in het beheerscontract, en nauwelijks meer dan de verwachte indexstijging voor 2011 van 2,3 procent. Voorts verhogen de tarieven voor de houders van een MOBIB-kaart volgend jaar niet of maar heel licht. Een duidelijk signaal van de Brusselse regering dat we volop inzetten op deze MOBIB-kaart.” Deze tariefbeslissingen gaan in vanaf 1 februari 2011. Lees meer
 
 

Brussels parkeerbeleid ondergaat evolutie, geen revolutie 15 december 2010

 
Minister Brigitte Grouwels reageert verbaasd op uitlatingen Touring Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, reageert uitermate verbaasd op de uitlatingen van de automobilistenvereniging Touring over het Brusselse parkeerbeleid. "Vandaag is er nog geen nieuw parkeerbeleidsplan, we zitten nog volop in de informatiefase", verduidelijkt minister Brigitte Grouwels. "We bekijken hoe we de bestaande parkeerproblemen het best het hoofd kunnen bieden. Van bij aanvang heb ik trouwens beslist om zoveel mogelijk partijen te raadplegen over het Brusselse parkeerbeleid, waaronder ook Touring. Al deze vragen en opmerkingen worden vervolgens ernstig in overweging genomen bij de uitwerking van het Brusselse parkeerbeleidsplan." Minister Brigitte Grouwels heeft er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk partijen te raadplegen vooraleer het parkeerbeleidsplan uit te schrijven. Net zoals vele andere partijen neemt ook Touring deel aan deze informatievergaderingen van het begeleidingscomité van de studie. Andere partijen die deelnemen aan dit overleg zijn: de fietsverenigingen, de Sociaal-Economische raad, de Brusselse gemeenten en de gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel, de lokale politie, parkeeruitbaters en het maatschappelijke middenveld. Al hun vragen en opmerkingen worden rechtstreeks doorgegeven aan de aangestelde consultant, zodat hij met kennis van zaken aan de uitwerking van het parkeerbeleidsplan kan werken. Lees meer
 
 

Brusselse taxi’s voortaan in het zwart en met dambordmotief 29 oktober 2010

 
Minister Brigitte Grouwels stelt nieuwe visuele identiteit taxi’s voor Brigitte Grouwels (CD&V), de Brusselse minister van Openbare Werken en Vervoer bevoegd voor het taxibeleid, heeft vanmiddag de nieuwe visuele identiteit van de Brusselse taxi’s voorgesteld. Het gaat hier om een globaal concept, dat ingrepen vereist op de taxivoertuigen zelf en op alle taxistandplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse taxivoertuigen zullen enkel nog zwart als basiskleur hebben. Naast de vereisten qua basiskleur kwam minister Grouwels met de taxisector ook overeen dat alle voertuigen voorzien worden van een bijkomende markering: een zwart en mangogele kleefband in dambordmotief. Deze band komt langs de twee zijden en over de gehele lengte van het voertuig. Deze nieuwe visuele identiteit treedt in werking vanaf 1 januari 2011, met een overgangstermijn van 6 maanden. Lees meer. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels feliciteert voorzitter Etienne Schouppe met akkoord over Eurovignet 15 oktober 2010

 
Brusselse minister vertegenwoordigt België op EU-ministerraad Transport in Luxemburg Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, Openbare Werken en de Haven van Brussel, heeft vanmiddag als Belgisch vertegenwoordiger de EU-ministerraad Transport in Luxemburg toegesproken. Hoofdthema van deze ministerraad was de bespreking van de Europese richtlijn over het Eurovignet, een tolheffing voor vrachtwagens. De Europese lidstaten zijn hierover tot een politiek akkoord gekomen. Op die manier biedt de EU zijn lidstaten een kader om de externe kosten van het zwaar wegverkeer (zoals lawaai- en milieuhinder) via een heffing in rekening te brengen. Minister Grouwels feliciteert alvast haar federale collega Etienne Schouppe (CD&V) voor zijn inspanningen om als Belgisch voorzitter van de EU-ministerraad transport een compromis tussen de lidstaten te bekomen. Minister Brigitte Grouwels: "Dit is een eerste belangrijke stap voor de EU om tot een betere en duurzame mobiliteit in Europa te komen". Naast het dossier van het Eurovignet, proberen de Europese ministers van Transport in Luxemburg een gezamenlijke visie voor het Europees vervoerbeleid tussen 2010 en 2020 uit te werken. In haar tussenkomst hield minister Brigitte Grouwels een warm pleidooi voor meer intermodale knooppunten en voor de versterking van de Europese binnenvaart. Lees meer
 
 

Interessante info om doelgericht maatregelen te nemen 11 oktober 2010

 
Brigitte Grouwels maakt bevindingen eerste grootschalige Brusselse taxi-enquête bekend Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare werken en Vervoer, heeft de resultaten bekendgemaakt van de voorbije taxi-enquête. Door middel van een online vragenlijst op de website van de gewestelijke administratie Mobiel Brussel gaven onlangs meer dan 700 mensen hun mening over de Brusselse taxi’s. Positieve punten aan de Brusselse taxi’s zijn de snelle en flexibele inzetbaarheid, de goede werking van de telefooncentrales, de dienstverlening van de nachtelijke taxidienst Collecto en het degelijke comfort van de taxivoertuigen. Werkpunten blijken het gebrekkige afleveren van een gedrukt ticket op het einde van de rit en de informatieverstrekking over tarieven en klachtenbehandeling. Minister Brigitte Grouwels: "Voor het eerst hebben we op grote schaal taxigebruikers aan het woord gelaten. Hoewel de resultaten niet helemaal representatief zijn, geeft het toch een interessante indicatie van de situatie op het terrein. Deze info zal ik dan ook zeker gebruiken bij de uitvoering van het onlangs gesloten taxiakkoord. Bedoeling is ook om dit soort van enquêtes op geregelde tijdstippen te herhalen." Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels opent Cambio-standplaats Sint-Lazarus 6 oktober 2010

 
Minister: "Ik wil autodelen ook stimuleren voor verplaatsingen binnen professionele context" Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanmiddag de nieuwe standplaats van het autodeelsysteem Cambio in het Sint-Lazaruslaan plechtig ingehuldigd. Deze nieuwe standplaats ligt vlakbij haar eigen kabinet. Meteen maakte minister Grouwels van de gelegenheid gebruik om een dienstwagen van de hand te doen, zodat haar kabinet nog maar 3 wagens overhoudt. In ruil schafte ze voor haar medewerkers een Cambio-abonnement aan. Minister Brigitte Grouwels: "Tot nu toe wordt Cambio meestal geassocieerd met verplaatsingen voor privédoeleinden. Maar door een Cambiowagen in te schakelen in mijn kabinet, wil ik ook bewijzen dat deelauto’s daadwerkelijk een duurzaam alternatief kunnen bieden voor verplaatsingen binnen de professionele context. Ik roep de Brusselse bedrijven en overheden dan ook op om bedrijfs- en dienstwagens meer en meer in te ruilen voor gedeelde wagens." Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels maakt werk van rechtstreekse verbinding tussen station Jette en UZ Brussel 22 september 2010

 
Brusselse minister van Vervoer stelt systeem van cofinanciering voor Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanmiddag samen met haar collega Bruno De Lille een delegatie ontvangen van het UZ Brussel. Via een petitie kwamen werknemers van het UZ Brussel pleiten voor een rechtstreekse busverbinding tussen het station van Jette en het UZ Brussel. Minister Brigitte Grouwels is deze vraag alvast genegen. De minister wil dan ook het traject van de huidige buslijn 53 tussen het station en het UZ verlengen. Daardoor zouden de bussen tweemaal langs het station van Jette passeren, en zou de frequentie van buslijn 53 bijgevolg verdubbelen. Om deze verhoging van de frequentie te realiseren, stelt de minister een systeem van cofinanciering voor. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Openbaar Vervoer
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter