27 juni 2016

Vrijhandelsakkoord EU-Canada (CETA)

 

Tussenkomst van Brussels Volksvertegenwoordiger Brigitte Grouwels met betrekking tot voorstel van resolutie : Vrijhandelsakkoord EU-Canada (CETA)


Plenaire vergadering van 24/06/2016 ( inoverwegingneming)


Commissie Europese Aangelegenheden 27/06/2016

 Mijnheer de Voorzitter, Beste Collega’s,

 Na jarenlange besprekingen werden  de onderhandelingen en het juridisch onderzoek over het ‘uitgebreid economisch en handelsakkoord’ (CETA in het Engels) tussen de EU en Canada definitief afgesloten en werd de geconsolideerde tekst van dit Akkoord op 29 februari jongstleden openbaar gemaakt. Tijdens de vele onderhandelingen  is er weinig tegenkanting geweest van de verschillende politieke partijen, die nu wel in de verschillende deelstaten reageren.

Dit Akkoord wordt binnenkort ter goedkeuring en ratificering aan beide partijen voorgelegd. Aan Europese zijde zouden daarbij niet alleen de Raad van de EU en het Europees Parlement kunnen betrokken worden, maar ook de nationale parlementen – met inbegrip van, in ons land, de parlementen van de betrokken deelstaten.  Zoals eerder gemeld, is ook mijn fractie voorstander van een gemengd akkoord.

Wij hebben uiteraard kennis genomen van de inhoud van het voorstel van resolutie van het Waalse Parlement, waarin de Waalse regering wordt verzocht om het federale niveau niet toe te staan de geconsolideerde tekst van het CETA te ondertekenen (eerste fase van de procedure voor de ratificering ervan).

Het CETA-handelsakkoord is heel belangrijk voor zowel de Europese Unie en België als voor Canada. Ongetwijfeld zullen extra opportuniteiten op de Canadese markt gecreëerd worden voor onze bedrijven en voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dit handelsakkoord kan een voorbeeld zijn voor wereldwijde handel. De economische voordelen van een dergelijke samenwerking zijn van een ongelofelijke waarde, voor de economie van beide partners. Het CETA-akkoord  is zonder twijfel één van de meest belovende  overzeese transacties sinds de Tweede Wereldoorlog.

Daarenboven gaat dit handelsakkoord ver boven de commerciële relaties en belangen. Het versterkt eveneens de relaties met één van onze trouwste en oudste bondgenoten, met wie we fundamentele waarden, wortels en uitdagingen delen.

Wij vinden het betreurenswaardig dat ook  Brussel de lijn zou volgen van het Waals Parlement en dit om drie redenen:

  • Ten eerste is Canada een belangrijke economische partner, niet enkel voor de EU (de EU is de 2de handelspartner van Canada en Canada is de 12de handelspartner van de EU), maar ook voor België en de Brusselse regio. (gezien de handelsstromen en de aanwezigheid van een vijftigtal Belgische bedrijven in Canada, en vice versa).

  • Ten tweede is het CETA een ambitieus en evenwichtig akkoord, dat vele bepalingen bevat die het handelsverkeer zullen vergemakkelijken en een nieuwe dynamiek zullen geven (dankzij onder meer de geleidelijke afschaffing van alle douanetarieven), die de investeringen tussen de EU en Canada zullen stimuleren en die nieuwe opportuniteiten zullen openen voor onze bedrijven die actief zijn in/naar Canada (met name op het gebied van toegang tot zowel federale als provinciale Canadese overheidsopdrachten).

  • Ten derde zou het erg schadelijk zijn voor de geloofwaardigheid van ons land, ten aanzien van onze Europese, maar ook van onze Canadese partners, als de Belgische overheid de ondertekening – en vervolgens de ratificering – zou blokkeren van een akkoord dat beantwoordt aan het onderhandelingsmandaat dat in 2009 door alle EU-lidstaten, waaronder België, aan de Europese Commissie werd verleend.

 

Wij betreuren als fractie en partij dat dit handelsakkoord niet wordt geanalyseerd op  basis van zijn eigen verdiensten (en niet in samenhang met andere lopende onderhandelingen, zoals het ontwerp van TTIP-akkoord tussen de EU en de VS).

Wij  blijven ervoor pleiten  dat het CETA spoedig zou worden geratificeerd op Europees niveau en, in voorkomend geval, eveneens op Belgisch en Brussels niveau!

Dit is dan ook de reden waarom de CD&V-fractie zal tegenstemmen tegen het voorliggend voorstel van resolutie.

Ik dank u.

Brigitte Grouwels

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter